Tag Archives: thanh lap truong mam non

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CƠ SỞ SẢN XUẤT, THAY ĐỔI CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Tham khảo: ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT THỦY SẢN Để đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm, cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề […]

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Tham khảo: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y; CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Để đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vuejc gia dụng và y tế, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị lưu hành bổ sung theo mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Giấy tờ về tư […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y; CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y  Để cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật  thủy sản, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ; Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố […]

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tham khảo: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRỞ LẠI ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Để đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trong đó nêu rõ ngành đề nghị bổ […]

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRỞ LẠI ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tham khảo: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Để đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trong đó nêu rõ ngành đề nghị bổ […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tham khảo: ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRỞ LẠI ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Tờ trình đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; Bản sao có chứng thực […]

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tham khảo: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRỞ LẠI ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TƯ THỤC Để đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo […]

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRỞ LẠI ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tham khảo: THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TƯ THỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Tờ trình cho phép hoạt động […]

CHO PHÉP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Tham khảo: CHO PHÉP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HOẶC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI Để cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Tờ trình đề nghị cấp phép nhà trường hoạt động giáo dục; Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện quy định theo quy định. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 20 ngày làm việc 3. ĐỐI […]

CHO PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Tham khảo: CHO PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HOẶC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON; CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG; CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học do người có thẩm quyền cấp; Nội quy hoạt động giáo […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444