Tag Archives: giay chung nhan du dieu kien hoat dong thi nghiem chuyen nganh xay dung

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Tham khảo: CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH QUẢN LÝ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Để Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng […]

CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH QUẢN LÝ

Tham khảo: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT Để Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng […]

GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Tham khảo: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG Để Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy […]

CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Tham khảo: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG Để Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề […]

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN XÂY DỰNG/THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH

Tham khảo: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG/THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (CẤP BỘ) CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ HỖN HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH Để thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Tờ trình thẩm định và danh mục hồ sơ trình […]

CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Tham khảo: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG Để cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn quản lý trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ […]

GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT

Tham khảo: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG Để gia hạn giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD; Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT Không quá 05 ngày kể […]

CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP ĐẶC BIỆT

Tham khảo: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I CÔNG NHẬN TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Để cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 thông tư số 15/2016/TT-BXD; Bản chính giấy phép xây dựng đã […]

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III

Tham khảo: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I CÔNG NHẬN TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I (VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ HẠNG) Để cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP; Bản sao có chứng […]

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I

Tham khảo: CÔNG NHẬN TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I (VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ HẠNG) Để cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP; Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444