Tag Archives: giai the co so ban le

ĐIỀU CHỈNH TÊN, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ, HOẶC LOẠI HÌNH CƠ SỞ BÁN LẺ, ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ TRÊN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Tham khảo: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG Để điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, hoặc loại hình cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên giấy phép lập cơ sở bán lẻ Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị điều hcirnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; […]

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Tham khảo: GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG Để cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bản lẻ 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ chức 4. THẨM QUYỀN Sở Công thương 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Giấy phép lập […]

GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Tham khảo: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Để gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị ia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; Bản giải trình theo quy định pháp luật; Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế qua hạn; Bản sao giấy chứng nhận đnăg ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dụ án lập […]

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP THỦ TỤC SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Để cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ  sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung; Địa điểm lập cơ sở bán lẻ; Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444