Category Archives: Nông Nghiệp – Công Thương – Y tế

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT

Tham khảo: THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ Để Thực hiện Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại mã […]

THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI

Tham khảo: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU (CE) ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ Để thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như […]

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CƠ SỞ SẢN XUẤT, THAY ĐỔI CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Tham khảo: ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT THỦY SẢN Để đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm, cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề […]

ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Tham khảo: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y; CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Để đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vuejc gia dụng và y tế, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị lưu hành bổ sung theo mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP; Giấy tờ về tư […]

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Để công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đậy gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ – Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình; – Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình; – Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình; 2.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 3.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ chức 4.THẨM QUYỀN Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 5.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH -Bản […]

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

Để cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại CFS 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 05 Ngày làm việc 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN Tổ chức/ Cá nhân 4. THẨM QUYỀN Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 6. LỆ PHÍ 1.000.000 VNĐ 7. CĂN CỨ PHÁP LÝ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương: Nghị […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y; CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

Để cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; cấp lại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công chức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ  Đối với thuốc thú y mới dạng dược phẩm, hóa chất, chế phẩm sinh học, hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký […]

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

Để cấp lại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng, thay đổi, bổ sung tên sản phẩm, địa điểm cơ sở đăng ký; tên địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng góp của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử  dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú ý), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lưu hành […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ

Đề thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghê 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp CFS; Tiêu chuẩn công bố áp dụng (bản chính) kèm theo bằng chứng chứng minh sản phẩm, hàng hóa đó phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức thẩm xét hồ sơ và cấp CFS cho sản phẩm, hàng hóa. CFS có giá trị hiệu […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444