Category Archives: Nông Nghiệp – Công Thương – Y tế

THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI

Tham khảo: CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH BỘ CÔNG AN Để thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua của khẩu phụ, lối mở biên giới, […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP – TÁI XUẤT CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô – DÔN

Tham khảo: CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG TINH DẦU XÁ XỊ  THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO HÌNH THỨC KHÁC Để thủ tục cấp giấy phép tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô – dôn, , Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp phép tạm nhập – tái xuất các chất HCFC (theo mẫu); Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh có xác […]

CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG TINH DẦU XÁ XỊ

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO HÌNH THỨC KHÁC THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, GIẤY PHÉP KINH DOANH CHUYỂN KHẨU Để cấp giấy phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO HÌNH THỨC KHÁC THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, GIẤY PHÉP KINH DOANH CHUYỂN KHẨU Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất: 1 bản chính. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Phụ lục IV ban hành […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO HÌNH THỨC KHÁC

Tham khảo: THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, GIẤY PHÉP KINH DOANH CHUYỂN KHẨU THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH Để thủ tục cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất, nêu rõ hàng hóa tạm nhập, tái xuất (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); mục đích tạm nhập, tái xuất, […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TẠM XUẤT, TÁI NHẬP

Tham khảo: THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, GIẤY PHÉP KINH DOANH CHUYỂN KHẨU THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép tạm xuất, tái nhập, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập: 1 bản chính. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo […]

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, GIẤY PHÉP TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, GIẤY PHÉP KINH DOANH CHUYỂN KHẨU

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG Để thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, giấy phép tạm nhập, tái xuất, giấy phép tạm xuất, tái nhập, giấy phép kinh doanh chuyển khẩu, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại […]

THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT Để thủ tục cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh: 1 bản chính. Mẫu đơn đề nghị cấp mã số […]

THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Tham khảo: THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI Để thủ tục cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp mã số […]

THỦ TỤC CẤP MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Tham khảo: THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ CẤP LẠI MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI Để thủ tục cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Văn bản đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng: 1 bản chính. Phụ lục VI ban […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444