Category Archives: Giáo Dục

CHO PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Tham khảo: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHẤM DỨT HỌAT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tham khảo: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Công văn đăng ký đánh giá ngoài gửi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; Báo cáo tự đánh giá và hồ sơ liên quan của cơ sở giáo dục; […]

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tham khảo: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHẤM DỨT HỌAT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC BÊN LIÊN KẾT Để cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cho phép hoạt động giáo dục […]

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tham khảo: CHẤM DỨT HỌAT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định hoạt động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại việt nam Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong đó có nêu rõ nội dung, lý do sửa đổ, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài; Quyết định cho phép thành […]

CHẤM DỨT HỌAT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tham khảo: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC BÊN LIÊN KẾT GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để chấm  dứt họat động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại việt nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài trong đó nêu rõ lý […]

PHÊ DUYỆT LIÊN KẾT GIÁO DỤC

Để phê duyệt liên kết giáo dục Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký theo mẫu số 01 Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; Thỏa thuận (hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học ập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về ài chính […]

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC

Để gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký tại Mẫu số 04 của phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép; Thỏa thuận (hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết trong đó có thông tin theo quy định tại điểm b khoản 11 điều 9 nghị định 86/2018/NĐ-CP. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 10 ngày làm việc 3. ĐỐI […]

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC BÊN LIÊN KẾT

Để chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 15 ngày làm việc 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Cơ sở giáo […]

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON; CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG; CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Để cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại, trong đó nêu rõ kết quả khắc phục vi phạm dẫn đến bị đình chỉ; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; Biên bản kiểm tra. 2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 20 ngày làm việc 3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Cơ sở giáo dục […]

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Để đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo mẫu số 20 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện và bản sao hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đã gửi cho Bộ Giáo dục và đào […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444