Category Archives: Bất Động Sản – Xây Dựng – PCCC

ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG) ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (thực hiện ở trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ a. Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên […]

CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOAN DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG) CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện ở trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh […]

CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện ở trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC21 – Đơn đề nghị đủ điều kiện kinh doanh dịch […]

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Tham khảo: THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở CẤP TRUNG ƯƠNG) Để được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm: a) Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ […]

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Tham khảo: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TRUNG ƯƠNG) THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Để được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương). 1.HỒ SƠ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy […]

NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN Ở CẤP TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo: THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để được cấp giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện ở cấp trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện […]

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TRUNG ƯƠNG)

Tham khảo: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Để được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 ); Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định; Chứng nhận chất lượng của phương tiện(nếu […]

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

Tham khảo: THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để được cấp giấy chứng nhận Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 ); Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định; Chứng […]

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Tham khảo: ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) THÔNG BÁO CAM KẾT VỀ VIỆC BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ ĐỐI VỚI CƠ SỞ Để được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện […]

CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH)

Tham khảo: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH) Để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC21- Đơn đề nghị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444