Category Archives: Giải thể – Tạm ngừng – Hoạt động trở lại Doanh Nghiệp

Dịch vụ: giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, hoạt động trở lại doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ uy tín – chất lượng tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc, TP.HCM
Liên hệ: 0964.119.444/ luatflaw@gmail.com

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Để tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn Qúy Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ – Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/ tạm ngừng hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã – Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hơp tác xã. Tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã   […]

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Để giải thể doanh nghiệp tư nhân, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Thông báo giải thể doanh nghiệp; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn […]

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨN NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Để giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bị thu hồi giấy chứn nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1.HỒ SƠ Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc giải thể doanh nghiệp; Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người […]

GIẢI THẾ CÔNG TY HỢP DANH

Để giải thế công ty hợp danh, Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua: Thông báo về việc công bố giải thể doanh nghiệp; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp; Phương án giải quyết nợ (nếu có); Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy ờ có giá trị pháp lý tương đương thì […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP/ CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Để thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh, Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ – Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiêp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh theo mẫu – Trường hợp đăng ký hoạt động trở lại của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng  nhận đầu tư thì […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP/ CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Để thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh, Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ – Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiêp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh theo mẫu – Trường hợp đăng ký hoạt động trở lại của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng  nhận đầu tư thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: + […]

GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Để giải thể công ty cổ phần trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, Công TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp; Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểu xã hội, […]

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Để thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Đối với địa điểm kinh doanh: ­Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh; Đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động; Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy […]

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Để giải thể Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Quyết định của chủ sở hữu về việc giải thể doanh nghiệp; Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, Công ty TNHH FLAW (sau đây gọi tắt là FLAW) tư vấn với quý khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh theo mẫu; Trường hợp đăng ký hoạt động trở lại của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444