Category Archives: CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Dịch vụ: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH thành cổ phần, cổ phần thành TNHH, TNHH 1TV thành TNHH 2TV trở lên, TNHH 1TV thành cổ phần…

Cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín – chất lượng tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc, TP.HCM
Liên hệ: 0964.119.444/ luatflaw@gmail.com

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Tham khảo : CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU Để chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đã ghép nội dung công bố thông tin; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Để chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thành công ty cổ phần, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao các giấy tờ sau đây: + Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỔ HỮU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Để chuyển đổi công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thành công ty cổ phần, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao các giấy tờ sau đây: + Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên trở lên thành công ty TNHH 01 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 02 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên trở lên thành công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động lại theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết định của đại hội đồng về việc chuyển đổi công ty; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược tổ chức quản lý […]

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công […]

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau: 1. HỒ SƠ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU

Để chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới Quý Khách hàng như sau:   1. HỒ SƠ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư; Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (đối với doanh nghiệp xã hội); Một […]

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444