EXTENSION OF INVESTMENT PREIOD (CASE OF EXTENSION IMPLEMENTATION OF INVESTMENT CAPITAL, CONSTRUCTION PROGRESS AND MAINTAINING THE MAIN WORKS INTO ACTIVITIES, PROGRESS OF IMPLEMENTING THE OPERATIONAL OBJECTIVES OF PROJECT)

To extend investment period of foreign project (case of extension  implementation of investment capital, construction progress and maintaining the main works into activities, progress of implementing the operational objectives of project), FLAW  limited company (hereafter as “ FLAW” ) consults to customers to follow as:

 1. DOCUMENTS
 • A written proposal for extension.
 • A copy of the investment registration certification/ the investment certification/ the investment license/ the business certification/ investment decision.
 • Decision for extension of investors ( Decision, a copy of meeting minutes of member council, / General Meeting of Shareholders /partnership members/ Owner of the economic organizations to implement investment project about adjusting investment projects)
 1. RESOLVE DURATION

Within 15 working days after receiving a complete dossier

 1. PERSON NEED TO DO ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Organization / Personality

 1. COMPETENT AUTHORITY

Department of Planning and Investment

 1. RESULT

Investment registration certificate.

 1. FEES

Free.

 1. BASE ON LAW

Law on Investment no. 67/2014/QH13 dated on 26/11/2014

 1. The other direction documents.

– Governmental Decree No. 118/2915 / ND-CP dated on 12/11/2015, detailing the implementation of a number of articles of Law on Investment.

– Circular No. 16/2015 / TT-BKHĐT dated on 18/11/ 2015 regulating the form to implement investment procedures and reporting investment activities in Vietnam.

To know more information don’t hesitate to contact with us:

FLAW LIMITED COMPANY
Tax code: 0107907538
Head address : 40/61 Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.

Representative office: 992 Duong Lang, Lang Thuong ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Email : luatflaw@gmail.comHanoi, Viet Nam

 

GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (TRƯỜNG HỢP GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ, TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VÀ ĐƯA CÔNG TRÌNH CHÍNH VÀO HOẠT ĐỘNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN)

Để giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (trường hợp giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động, tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ:

 • Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;
 • Quyết định của Nhà đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Tổ chức / cá nhân.

4. THẨM QUYỀN:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6. LỆ PHÍ:

Không

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Các Luật:

 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

 • Nghị định 118/2915/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Thông tư số 16/2015/TT-BLHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : 992 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444