CERTIFICATE OF INVESTMENT OF THE FOREIGN INVESTMENT PROJECT THAT IS NOT SUBJECT TO INVESTMENT POLICY DECISIONS OF GOVERNMENT

To apply for Certificate of investment of the foreign investment project that is not subject to investment policy decisions of Government, FLAW LIMITED COMPANY (as hereafter is Flaw) consults to customer as follow:

1.DOCUMENTS

  • A written proposal for implementation of the investment project;
  • A copy of the identify card or passport, for individual investors; a copy of the establishment decision or an equivalent document certifying the legal status, for institutional investors
  • Proposals for the investment project, covering: the investor implementing the project, investment objectives and scope, investment capital and capital raising plan; the project’s location, duration, investment schedule and labor demand, investment incentives, and assessment of the project’s socio-economic impacts and benefits
  • A copy of one of the following documents: the investor’s financial statement of the last 2 years; financial support commitment of the parent company and of a financial institution; guarantee for the investor’s financial capacity; and document explaining the investor’s financial capacity;
  • Proposals on land use; in case the investor does not propose the State to allocate or lease land or to permit change of land use purposes, the investor shall submit a copy of the site lease agreement or another document certifying that the investor has the rights to use the site used for project implementation;
  • Explanations about use of technologies, for the projects prescribed at Point b, Clause 1, Article 32 of this Law, covering: name and origin of technologies, diagrams of technological processes; primary technical specifications, conditions of main machinery, equipment and technological lines;
  • The BCC, for investment projects in the form of BCC.

2.RESOLVE DURATION

Within 10 working days after receiving a complete dossier (05 days shorter than legal regulation)

3.PERSON NEED TO DO ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Organization / Personality

4.COMPETENT AUTHORITY

Department of Planning and Investment

5.RESULT

Investment registration certificate.

6.FEES

Free.

7.BASE ON LAW

Law on Investment no. 67/2014/QH13 dated on 26/11/2014

The other direction documents.

– Governmental Decree No. 118/2915 / ND-CP dated on 12/11/2015, detailing the implementation of a number of articles of Law on Investment.

– Circular No. 16/2015 / TT-BKHĐT dated on 18/11/ 2015 regulating the form to implement investment procedures and reporting investment activities in Vietnam.

To know more information don’t hesitate to contact with us:
FLAW LIMITED COMPANY
Tax code : 0107907538
Head address : 40/61 Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.

Representative office : P12A5 Don Nguyen A Building, Licogi 13,no.164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

 

Để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp không phải lấy ý kiến), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:
1. HỒ SƠ

-Văn bản để nghị thực hiện dự án đầu tư;
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
– Đề xuất dự án đầu tư;
Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
– Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tà chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (rút ngắn 05 ngày so với quy định của pháp luật)
3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Tổ chức / cá nhân.
4. THẨM QUYỀN:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
6. LỆ PHÍ:
Không
7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
a. Các Luật:
– Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
b. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:
– Nghị định 118/2915/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH FLAW
MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : P12A5 Tòa Đơn Nguyên A, Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến,
Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444