ADJUSTING THE INVESTMENT REGISTRATION CERTIFICATION OF THE FOREIGN PROJECTS NOT SUBJECT TO THE DECISION ON INVESTORS (CASE IN ADJUSTING OF THE INVESTMENT PROJECT CONTENTS)

To adjusting the investment registration certification of the foreign projects not subject to the decision on investors (case in adjusting of the investment project contents)

 1. DOCUMENTS

 • A written request for modification of investment registration certificate;
 • A report on the investment project implementation up to the time of making the request;
 • The investor’s decision on modification of the investment project (Decision and a copy of the minutes of meeting of member council/ General Meeting of Shareholders /partnership members/ Owner of the economic organizations to implement investment project about adjusting investment projects)
 • The documents prescribed about adjusting the contents of investment projects (if any)

+ A copy of id card/ passport with case the investor is personality; Establishing certification or the other a equivalent document confirming establishment or other equivalent document confirming the legal status

+ Proposing investment projects:

Including the following contents: Investors implement projects, investment objectives, investment scale, investment capital and plans for capital mobilization, location, duration, investment schedule, labor demand , proposals to enjoy investment incentives, assess the impact and socio-economic efficiency of the project;

+ A copy of one of the following documents: Financial statements for the last 2 years of investors; commitment to financial support of the parent company; commitment to financial support of financial institutions and financial capacity guarantees of investors; Notes on financial capacity of investors;

+ Proposing demand for land use; In case the project does not ask the Government  to allocate land, lease land or permit the change of land use purpose, then submit a valid copy of the location lease agreement or other documents certifying the investor has the right to use the location to implement investment projects.

+ Explanation on the use of technology for projects using technology to restrict transfer in accordance with the law on technology transfer, including the contents: technology name, technology origin, diagram process technology; Main specifications, usage status of machinery, equipment and main technology lines.

 • A copy of investment registration certification/ Investment certification/ investment license/business certification
 1. RESOLVE DURATION

Within 10 working days after receiving a complete dossier

 1. PERSON NEED TO DO ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Organization / Personality

 1. COMPETENT AUTHORITY

Department of Planning and Investment

 1. RESULT

Investment registration certificate.

 1. FEES

Free.

 1. BASE ON LAW

Law on Investment no. 67/2014/QH13 dated on 26/11/2014

The other direction documents.

– Governmental Decree No. 118/2915 / ND-CP dated on 12/11/2015, detailing the implementation of a number of articles of Law on Investment.

– Circular No. 16/2015 / TT-BKHĐT dated on 18/11/ 2015 regulating the form to implement investment procedures and reporting investment activities in Vietnam.

To know more information don’t hesitate to contact with us:
FLAW LIMITED COMPANY
Tax code : 0107907538
Head address : 40/61 Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.

Representative office : 992 Duong Lang, Lang Thuong ward, Dong Da district, Ha Noi, Vietnam
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

 

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ)

Để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư), CÔNG TY TNHH FLAW (Sau đây gọi tắt là Flaw) tư vấn tới quý Khách hàng như sau:

1. HỒ SƠ:

 • Văn bản để nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nội dung sau (nếu có):

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư:

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thục hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn    đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

 • Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Tổ chức / cá nhân.

4. THẨM QUYỀN:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

5. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6. LỆ PHÍ:

Không

7. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 1. Các Luật:
 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

2. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, nghành Trung ương:

 • Nghị định 118/2915/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Thông tư số 16/2015/TT-BLHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH FLAW

MSDN : 0107907538
Trụ sở : 40/61 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD : 992 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline : 0964.119.444
Email : luatflaw@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn trực tiếp, gọi 0964.119.444